Dopuszczalność umowy przed sądem arbitrażowym

Większość sporów cywilno-prawnych podlega orzecnictwu sądów arbitrażowych. Zawarte jest ono w Kodeksie Postępowania Cywilnego (ZPO -  Zivile Prozeß Ordnung) § 1025 ff, w "Dziesiątej Księdze" ("Zehntes Buch") Postępowanie Arbitrażowe nowa wersja przez art. 1 nr 6 G do nowej regulacji prawa postępowania arbitrażowego (Schiedsrichterliches Verfahren Neufassung durch Art 1 Nr. 6 des G zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts - SchiedVfG) z 22.12.97 (BGBl ust. 1 S 3224) w mocy od 01.01.1998. festgelegt. Ustawodawca wprowadził nową regulację dostosowując prawo do rezolucji ONZ z 11.12.1985, która zaleca krajom członkowskim uwzględnianie modelu G przy nowelizacji postępowania arbitrażowego.

W zakresie prawa antymonopolowego, patentowego, mieszkaniowego i pracy ustawodawstwo niemieckie podlega wyłącznie orzecznictwu sądownictwa państwowego.

Jedynym warunkiem podjęcia czynności przez sąd arbitrażowy jest pisemna umowa Stron uczestniczących w sporze, tzw. Umowa o poddaniu sporu pod roztrzygnięcie sądu arbitrażowego, która wyklucza państwowych sądów cywilnych.