Regulamin sądu arbitrażowego

W momencie zaangażowania Sądu Arbitrażowego Prawa Budowlanego w Niemczech mocy prawnej nabiera regulamin sądu arbitrażowego. Ustala on ramy, formę wszczęcia postępowania i opłaty.

  § 1 – Zakres zastosowania
 • Przepisy o sądzie arbitrażowym (1) Ten regulamin sądu arbitrażowego dotyczy sporów, które zgodnie z ustaleniami stron powinny być rozpatrywane z wykluczeniem normalnej drogi prawnej przez Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech, zgodnie z postanowieniami poniżej przedstawionego regulaminu sądu arbitrażowego.
 • (2)  Zwykły tryb postępowania arbitrażowego będzie stosowany, jeżeli wartość sporu wynosi lub jest wyższa od 50.000euro .
 • (3) Przy sprawach, których wartość sporu wynosi do 50.000   Sąd Arbitrażowy zastosuje uproszczony tryb procedury arbitrażowej. Uproszczone postępowanie różni się od trybu zwykłego liczbą sędziów i opłatami (§2 ust. 3 f, §5ust. 1+2, §16ust. 2, §20 ust. 3)
 • Obowiązywanie przepisów Kodeksu Post. Cywil. - ZPO (4) Jeżeli wcześniej nie postanowiono inaczej, to w postępowaniach arbitrażowych obowiązuje prawo niemieckie i przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (ZPO).
 • 5) Postępowania arbitrażowe, które prowadzone są przez Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech prowadzone są w języku niemieckim.
  § 2 – Wszczęcie postępowania arbitrażowego
 • Powiadomienie pisemne (1)  Strona, która zamierza wszcząć postępowanie arbitrażowe (powód), musi zgodnie z § 3 powiadomić o tym drugą Stronę )Pozwany) i Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech..
 • Rozpoczęcie postępowania arbitażowego (2)  Postępowanie arbitrażowe rozpoczyna się w dniu, w którym Pozwanemu i i sądowi doręczono powiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego.
 • Treść powiadomienia (3)  Powiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego musi zawierać następujące dane:
 • a) żądanie roztrzygnięcia sporu w postępowaniu polubownym;
 • b) Nazwiska i adresy stron;
 • c) Powołanie się na obowiązujące porozumienie ustalające określony sąd arbitrażowy;
 • d) Powołanie się na umowę lub stosunek prawny, z którego wynika lub do którego odnosi się przedmiot sporu;
 • e) ogólny opis przedmiotu sporu i roszczenia , dane wartości sporu jak i pozew według Kodeksu Postępowania Cywilnego (§ 253 ZPO);
 • f) zaliczkę w wysokości stawki dziennej uproszczonego postępowania arbitrażowego wzgl. Wpłatę opłaty sądowej w przypadku trybu zwykłego postępowania arbitrażowego.
 • (4) Po powiadomieniu o swojej nominacji Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech musi bezzwłocznie ogłosić przyjęcie wniosku. Obie Strony muszą zostać o tym powiadomione pisemnie.
  § 3 – Korespondencja
 • Oświadczenia pisemne (1)  Wszystkie oświadczenia Stron lub ich pełnomocników, którzy wszczynają postępowanie arbitrażowe, powinny być przekazywane za dowodem doręczenia. Ważność pisemnych oświadczeń, które zostały przekazane inną drogą, pozostaje nienaruszona.
 • (2)  Ustęp 1 nie obowiązuje przy uproszczonym trybie postępowania arbitrażowego.
  § 4 – Zastępstwo
 • Pełnomocnicy procesowi (1)  Dopuszczalne jest przedstawicielstwo Stron przez pełnomocników procesowych.
 • (2)  Przedstawiciele Stron, którzy nie są ustawowymi przedstawicielami Stron muszą na żądanie wylegitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
 • Rozdział II: Skład Sądu Arbitrażowego
  § 5 – Liczba sędziów
 • Trzyosobowy skład sądu arbitrażowego (1)  Przy uproszczonym trybie postępowania arbitrażowego spór prawny roztrzygany jest przez jednego sędziego. W zależności od przypadku sprawa sporna jest opracowywana i roztrzygana przez rzeczoznawcę budowlanego lub prawnika..
 • Bezstronność (2)  Przy zwykłym trybie postępowania arbitrażowego sąd arbitrażowy składa się z przynajmniej trzech sędziów: jednego lub dwóch rzeczoznawców budowlanych i jednego lub dwóch prawników z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania zawodu sędziego lub porównywalnym wykształceniem zagranicznym. Spory dotyczące wysokości honorariów architektów i inżynierów (HOAI) mogą na wniosek Stron być prowadzone (niezależnie od wysokości wartości sporu) przez jednego lub dwóch sędziów arbitrażowych..
 • (3)  Sąd Arbitrażowy nie jest przedstawicielem Stron, lecz bezstronnie działa zgodnie z sumieniem i posiadaną wiedzą..
 • Współpraca z holenderskim Sądem Arbitrażu Budowlanego (4) Przy sporach rozpatrywanych w normalnym postępowaniu arbitrażowym, w których reprezentowana jest Strona, mająca swoją siedzibę firmową lub prywatną w Holandii, może na wniosek jednej ze stron zostać powołany sędzia arbitrażowy z Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven w Holandii.
 • Spory według listy honorariów architektów HOAI (5) Spory dotyczące tylko honorariów architektów mogą na wniosek Stron (niezależnie od wysokości wartości sporu) być prowadzone przez jednego lub dwóch sędziów arbitrażowych.
  § 6 – Powoływanie sędziów arbitrażowych
 • (1)  Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech powołuje sędziów. Działają oni jakby na zlecenie obu Stron. .
 • (2)  Przewodniczący, sędziowie i urzędnicy obowiązani są do zachowania tajemnicy.
 • Przyjęcie wniosku (3)  Po Po otrzymaniu informacji o swoim powołaniu Sąd  Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech musi bezwłocznie ogłosić przyjęcie wniosku. Obie strony muszą zostać pisemnie powiadomione o przyjęciu wniosku.
 • Rozdział III: Wyłączenie i zastępowanie sędziów arbitrażowych
  § 7 – Oświadczenie o wyłączeniu sędziów
 • Obawa o stronniczość Każdy sędzia arbitrażowy, który znajduje się z jedną ze Stron w stosunkach przedstawionych w § 41 Kodeksu Postępowania Cywilnego ZPO lub gdy spełniony jest warunek § 42 ust. 2  Kodeksu Postępowania Cywilnego ZPO (obawa o stronniczość), zobowiązany jest do złożenia wniosku o wyłączenie. To samo obowiązuje, gdy powołany sędzia arbitrażowy nie jest w stanie bezzwłocznie rozpocząć wykonywać swoje obowiązki.
  § 8 – Wyłączenie sędziego arbitrażowego przez jedną ze Stron
 • Warunki wyłączenia (1)  Sędzie arbitrażowy może zostać wyłączony, gdy istnieją powody, które stwarzają usprawiedliwione wątpliwości co do jego bezstronności i niezależności.
 • Termin wyłączenia (2)  Wyłączenie sędziego musi nastąpić bezzwłocznie po poznaniu powodu do wyłączenia. Jeżeli znany był powód do wyłączenia, a to nie nastąpiło, to uznaje się to jako zrzeczenie się prawa do składania wniosku wyłączenie.
 • (3)  O wniosku o wyłączenie sędziego należy powiadomić drugą Stronę i Sąd Arbitrażowy. Powiadomienie musi zostać dokonane pisemnie i zawierać powody wniosku o wyłączenie sędziego (§ 3).
  § 9 –  Procedura wyłączania sędziego
 • Powołanie sądu (1)  Strona składająca wniosek o wyłączenie sędziego musi, jeżeli druga strona nie wyraża zgody na wyłączenie sędziego, dostarczyć orzeczenie o akceptacji wniosku o wyłączenie Sądu Krajowego (Oberlandes-gericht, § 1037 ust. 1 und 3, 1062 ust.1 Nr. 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego ZPO). Wniosek należy złożyć bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni po zgłoszeniu przez drugą Stronę protestu przeciwko wyłączeniu przez drugą Stronę.
 • Prawo do wyłączenia sędziego (2)  Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, to uznane to zostanie za zrzeczenie się prawa do złożenia wniosku o wyłączenie. Wniosków o wyłączenie sądu arbitrażowego dotyczą § 1032 Kodeksu Postępowania Cywilnego (ZPO) w połączeniu z §§ 41, 42, 43 i 44 ust. 4 ZPO.
  § 10 – Zastępowanie sędziego arbitrażowego
 • (1)  W przypadku, gdy sędzia arbitrażowy z powodu śmierci lub choroby nie może wykonywać swoich obowiązków, to sąd arbitrażowy może powołać innego sędziego.
 • (2)  Nie ma to żadnego wpływu na przebieg postępowania.
 • Rozdział IV: Postępowanie arbitrażowe
  § 11 – Zasady procesowe
 • (1)  Sądowe postępowanie arbitrażowe nie toczy się publicznie.
 • Złożenie skargi (2)  Bezpośrednio po otrzymaniu wniosku Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech powołuje sędziów arbitrażowych.
 • Zasada przyśpieszenia postępowania (3)  Sąd Arbitrażowy musi zadbać o sprawny przebieg postępowania arbitrażowego. Strony muszą przedstawić swoje kompletne środki zaczepne i obrony w takim terminie, żeby odpowiadałoby to aktualnemu położeniu procesowemu i  spełniałoby warunki do szybkiego i płynnego przebiegu procesu.
 • Przesłanie pozwu (4)  Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech przesyła Pozwanemu pozew z wezwaniem do zajęcia stanowiska i przedstawienia środków dowodowych oraz złożenia wniosku w wyznaczonym przez sąd terminie.
 • Termin rozprawy ustnej (5)  Jeżeli została złożona odpowiedź na pozew lub wyznaczony na to termin upłynął, to sąd ustala termin rozprawy ustnej. Strony wzywane są listem poleconym. Pomiędzy dostarczeniem wezwania a pierwszą rozprawą ustną musi upłynąć 14 dni. W pilnych przypadkach sąd może skrócić te terminy i wezwać strony przy pomocy dalekopisu i faxu.
 • Przygotowanie rozprawy ustnej (6)  Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech powinien już przed rozprawą ustną podjąć wszystkie decyzje, które umożliwić mogą rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia w trakcie jednej rozprawy.
 • Brak obowiązku do rozpatrzenia wniosków dowodowych (7)  Sąd Arbitrażowy nie jest zobowiązany do rozpatrywania wniosków dowodowych. Może jednemu z 3 sędziów zlecić zbadanie środków dowodowych lub odrzucić środki dowodowe Stron uznając je za nieistotne, niepotrzebne lub próby przewlekania procesu.
 • Zasady postępowania według uznania sądu (8)  Zasady procesowe ustala Sąd Arbitrażowy według własnego uznania. Może on rozpoczęcie i kontynuację postępowania uzależnić od wpłaty odpowiednich zaliczek.
 • § 12 – Miejsce rozprawy
 • Miejsce rozprawy Miejscem rozprawy jest siedziba Sądu Arbitrażowego Prawa Budowlanego w Niemczech; sąd może wyznaczyć inne miejsce. Jeżeli trzeba przeprowadzić wizję lokalną, to należy  - jeżeli to możliwe - połączyć ją z terminem rozprawy.
  § 13 – Rozprawa ustna
 • Ustność (1) Z reguły rozprawy są ustne. Za zgodą stron może w uzasadnionych przypadkach zostać zarządzona rozprawa pisemna.
 • Pisemne przygotowanie i wysłuchanie Stron (2)  Do rozprawy ustnej należy przygotować pisma procesowe . W trakcie rozprawy w<ysłuchane będą Strony i ich przedstawiciele.
 • Ocena zachowania (3)  Jeżeli jedna ze Stron powiadomionych o okolicznościach sprawy nie zajmie stanowiska wobec faktycznych argumentów Strony przeciwnej lub - mimo przepisowo dostarczonego wezwania - nie pojawi się na rozprawie, to sąd przeprowadzi rozprawę i wyda orzeczenie arbitrażowe na podstawie dotychczas znanych faktów.
  § 14 – Protokół
 • Protokół o rozprawie ustnej (1)  Przebieg rozprawy ustnej przed Sądem Arbitrażowym Prawa Budowlanego w Niemczech musi zostać zaprotokołowany (pisemnie lub zapisany na nośnikach dźwięku). W protokole muszą zostać zarejestrowane wszystkie wnioski i inne przedłożone materiały, które według uznania sądu są istotne, a nie zawarte w przedłożonych przez Strony przygotowawczych pismach procesowych. Protokołowane muszą być także przesłuchania świadków i rzeczoznawców oraz przebie wizji lokalnych.
 • Protokoły sędziów badających środki dowodowe (2)  Jeżeli sąd zlecił wybranym sędziom przeprowadzenie badania środków dowodowych, to zobowiązani są oni do sporządzenia odpowiedniego protokołu.
  § 15 – Obowiązek zachowania tajemnicy
 • Obowiązek zachowania tajemnicy Sądziowie arbitrażowi, rzeczoznawcy i pozostałe osoby zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów, które poznały w trakcie uczestnictwa w postępowaniu arbitrażowym.
  § 16 – Wydanie orzeczenia arbitrażowego
 • Obrady i wydanie orzeczenia (1)  W obradach i wydaniu orzeczenia arbitrażowego biorą udział tylko sędziowie arbitrażowi.
 • Większość głosów (2)  W trybie uproszczonym decyzję podejmuje powołany sędzia.
 • (3)  W trybie zwykłym sąd arbitrażowy podejmuje decyzję większością głosów.
  § 17 – Forma i ważność orzeczenia arbitrażowego
 • Forma pisemna (1)  Orzeczenie arbitrażowe musi zostać przygotowane w formie pisemnej.
 • Obowiązek uzasadnienia orzeczenia (2)  Sąd Arbitrażowy musi przedstawić uzasadnienie orzeczenia, chyba że Strony zdecydowanie z tego rezygnują.
 • Podpisanie orzeczenia (3)  Orzeczenie Sądu Arbitrażowego musi zostać podpisane przez sędziów arbitrażowych zgodnie z § 1054 ust. 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego i musi zawierać dane o dacie i miejscu wydania orzeczenia oraz siedzibie rozprawy arbitrażowej zgodnie z § 1043 Abs. 1 kodeksu Postępowania Cywilnego ZPO.
 • Dostarczenie orzeczenia (4) Orzeczenie musi zostać formalnie przekazane każdej ze Stron (§ 1054 Kodeksu Cywilnego - ZPO)
 • Ważność orzeczenia (5)  Orzeczenie arbitrażowe ma dla Stron ważność prawomocnego wyroku sądowego. (§ 1055 ZPO).
 • Przechowywanie akt postępowania (6)  Po zamknięciu postępowania akta sprawy - oprócz tych, które jako własność Stron są na ich wniosek im przekazywane -  muszą być przechowywane przez 5 lat w archiwach Sądu Arbitrażowego.
 • Wydawanie egzemplarza egzekucyjnego (7) Ustalono, że egzemplarze egzekucyjne orzeczenia arbitrażowego wyda Sąd Grodzki lub Krajowy (Amts- oder Landgericht), właściwy dla siedziby firmowej Pozwanego lub - jeżeli takowy nie znajduje się w Niemczech - dla miejsca zamieszkania Pozwanego. Jeżeli nie ma on siedziby w Niemczech, to dla Sądu Arbitrażowego właściwy jest Sąd Grodzki lub Krajowy jakby wybrany przez Strony.
  § 18 – Ugoda lub inne przyczyny umorzenia postępowania
 • Przedterminowa ugoda Stron (1)  Jeżeli Strony doszły do ugody przed wydaniem orzeczenia arbitrażowego, to Sąd Arbitrażowy albo decyduje o umorzeniu postępowania lub - jeżeli obie Strony złożą o to wniosek, a sąd wyrazi zgodę  - wpisać do protokołu ustaloną treść ugody w formie orzeczenia arbitrażowego. W takim wypadku orzeczenie nie wymaga uzasadnienia.
 • Umorzenie postępowania (2)  Jeżeli przed wydaniem orzeczenia arbitrażowego okaże się, że istnieją inne przyczyny, niż przedstawione w punkcie 1, które powodują, że nie jest możliwe lub nie ma sensu kontynuować postępowania arbitrażowego, to sąd ma powiadomić Strony o zamiarze umorzenia postępowania, chyba że jedna ze Stron wniesie przeciwko temu uzasadnione zarzuty.
 • Przekazanie zarządzenia o umorzeniu (3)  Sąd arbitrażowy przekazuje Stronom podpisane przez sędziów odpisy postanowienia o umorzeniu postępowania lub orzeczenia arbitrażowego o ustalonej treści.
 • Rozdział VI: Koszta postępowania arbitrażowego
  § 19 – Ustalanie kosztów
 • (1)  Sąd Arbitrażowy ustala koszta postępowania arbitrażowego.
 • § 20 – Wartość sporu i opłaty
 • Odmienne regulacje opłat (1)  Opłata z tryb zwykły postępowania arbitrażowego wynosi 30/10 opłat według listy opłat adwokackich BRAGO plus VAT. Przy sporach o honoraria architektów koszta opłaty to w zależności od uzgodnionejj ilości sędziów 13/10 wzgl. 20/10, jeżeli zgodnie z §1(4) uzgodniono mniejszą liczbę sędziów..
 • Sytuacje wyjątkowe (2)  Wydatki, koszta obce itp, będą ekstra rozliczane zgodnie z zasadami BRAGO wzgl. Zgodnie z rzeczywiście poniesionymi kosztami.
 • (3)  Przy postępowaniu arbitrażowym w trybie uproszczonym niezależnie od wartości sporu do kosztów według obecnie obowiązującej stawki dziennej doliczany będzie rzeczywisty nakład czasu. Informacjie o wysokości obecnie obowiązującej stawki dziennej można otrzymać w siedzibie Sądu Arbitrażowego Prawa Budowlanego w Niemczech.
 • Aprobata Stron (4)  jeżeli Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech w wyjątkowych wypadkach uzna za konieczne, zastosować inną regulację opłat, to jeszcze przed pierwszą rozprawą ustną musi zostać to uzasadnione w formie pisemnej.
 • Opłaty w wypadku przedwczesnego zakończenia (5)  Jeżeli zostało wszczęte postępowanie w trybie zwykłym,  to należne są następujące opłaty sądowe:
 • a) do wniesienia skargi 0,5 opłaty według § 19 tej umowy
 • b) po wniesieniu skargi 1,0 opłaty według § 19 tej umowy
  • c) po wniesieniu odpowiedzi na pozew 1,5 opłaty według § 19 tej umowy
  • d) od rozprawy ustnej 2 oplaty
 • e) za wydanie postanowienia dowodowego dodatkową opłatę
 • f) za wydanie orzeczenia arbitrażowego dodatkową opłatę, ta opłata odpada, jeżeli chodzi o wydanie orzeczenia bez uzasadnienia na podstawie ugody Stron zgodnie z § 18, ust. 1 tej umowy.
 • Niezbędne wydatki (6)  Strony ponoszą wszystkie koszta koniecznych wydatków sędziów arbitrażowych jak i przesłuchań świadków i rzeczoznawców oraz koszta powstałe przez zebranie ekspertyz i innych informacji.
 • Odpowiedzialność stron (7)  Strony odpowiadają przed Sądem Arbitrażowym Prawa Budowlanego w Niemczech jako współdłużnicy.
 • Zaliczki na poczet kosztów (8)  Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech może na każdym etapie postępowania zażądać wpłaty zaliczki na poczet przewidywanych kosztów.
 • (9)  Każda ze Stron wpłaca połowę  zaliczki. Jeżeli jedna ze Stron nie zapłaci swojej połowy, to sąd może zażądać wpłaty tej kwoty przez drugą Stronę. Jeżeli także druga Strona nie zapłaci tej kwoty, to sąd umorzy postępowanie.. Jeżeli nie zostaną wpłacone zaliczki na poczet postępowania dowodowego, to zastosowanie mają przepisy ZPO.