Właściwość Sądu arbitrażowego Prawa Budowlanego w Niemczech

Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech działa na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec. Na wniosek Sąd Arbitrażowy może roztrzygać spory prawne poza terenem Republiki Federalnej i na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

Siedzibą sądu jest Bad Honnef koło Bonn. Na życzenie rozprawy ustne odbywają się w miejscu położenia przedmiotu sporu.

Właściwość sądu istnieje, gdy sąd został w umowie o postępowaniu arbitrażowym ustalony jako instytucja decydująca. Musi być jasne, czego dotyczy konkretna umowa o postępowaniu arbitrażowym i wynikająca z niej właściwość sądu.

Jeżeli do sądu państwowego wniesiony zostanie pozew w sprawie, która jest przedmiotem postępowania arbitrażowego, to sąd musi oddalić pozew jako niedopuszczalny, jeżeli Pozwany przed rozpoczęciem rozprawy ustnej podniesie to jako sprawę główną.